Erzurum Vilayet Kongresi (17 Haziran 1919)

Osmanlı İmparatorluğu’nun idam fermanı olan Mondros Mütarekesi’nin (30 Ekim 1918) imzalanmasından sonra emperyalist ülkeler Türklüğün son kalesi olan Anadolu’yu ele geçirmek için planlarını yapmışlar bu düşünceler doğrultusunda Doğu Anadolu’da bir Ermenistan devletinin kurulmasını dahi kararlaştırmışlardı.

Remzi Oğuz Arık’ın Gözünde Erzurum

Osmanlı Devleti’nden günümüze uzanan en büyük sorunlardan biri eğitim konusudur. II. Mahmut’un başlatmış olduğu reformlarla birlikte yol aldırılmaya çalışılan eğitim, devrin Maarif Nazırı Emrullah Efendi’nin “Bu mektepler olmasaydı maarifi ne güzel idare ederdim” sözüyle birlikte sancılı bir şekilde devam etmiş, Osmanlı’nın çökmesinden sonra kurulan genç Türkiye Cumhuriyeti her konuda olduğu gibi bu yaraya da parmak basmıştır.

Aşık Erbabi

Erzurum, ata yurttan ana yurda taşınan âşıklık geleneğinin hayat bulduğu önemli şehirlerden biridir.

Mustafa Kemâl’in Erzurum Hemşeriliği

1430 yılında Sultan II. Murat zamanında fethedilen Selanik,  Osmanlı Devleti’nin İstanbul’dan sonra ikinci büyük şehri olmuş ve 500 yıl Osmanlının hakimiyetinde kalmıştır.

Okuma Alışkanlığımız

İlk emri “Oku” olan  bir dinin mensubu olmamıza rağmen dünyada en az okuyan ülkeler arasında yer almaktayız.

“İnsan ve Vicdan”

Erzurum ve Erzurum kültürü ile ilgili üç kitabı olan Erdal Güzel’in “İnsan ve Vicdan” isimli yeni kitabı, yazarın son yirmi yıl içerisinde hayattan kesitler sunduğu, sosyal ve siyasal konular karşısında fikirlerini belirttiği, günün önemli konularına atıfta bulunduğu çeşitli gazete ve dergilerde yazdığı yazıların bir araya getirmesiyle ortaya çıkardığı bir eserdir.

Ahmet Hamdi Tanpınar ve Erzurum

Şiir, roman, deneme, makale, öykü ve edebiyat tarihi dallarında  yaptığı başarılı çalışmaları ile Türk Edebiyatı’nın önemli isimleri arasında  sayılan Ahmet Hamdi Tanpınar’ın en bilinen eserlerinden biri; İstanbul, Konya, Bursa, Ankara ve Erzurum’u anlattığı “Beş Şehir” isimli  kitabıdır.

Demokrasi Saygıdır, Tahammüldür, Hoş Görüdür

Anayasamız, demokratik, laik, sosyal hukuk devleti olduğumuzu söylese de bizim gibi gelişmesini sağlayamamış ülkelerde bu kavramların hayata yansıması bir hayli zordur.