Naci KARA

Avukat

Türk Milliyetçiliği ve Ulus Devlet Gerçeği

Kavram olarak milliyetçilik büyük aileye mensubiyetten doğan sorumluluklar toplamının olumlu manada anlamlı ve değerli bulunarak içselleştirilmesidir diyebiliriz. Büyük aileden kastım, Türk milletidir. “Türk milleti” kavram olarak, etnik bir anlamdan çok bir kültürel birliktelik, yakınlık içinde olan insan topluluğunu ifade eder. 

Sevgi temeline dayalı milliyetçilik, insan sevgisine açılan bir büyük kapıdır. Ferdin kendi öz kimliği ve kişiliğine verdiği değerin, önce ailesel büyüklükte oluşması, sonra genişleyen halkada millet olgusuna genişlemesi bilincidir.  

Büyük ailenin çağdaş milliyetçilik anlayışı, “ulus devlet” vasıflı çağdaş devletlerin doğum sebebidir. Ulus devlet anlayışı her ne kadar Fransız İhtilali ile yaşıt kabul edilse de, aslında Fransız İhtilalinden çok daha önceden var olan kültürel birlikteliğin bir sonucu olarak geçerlilik ve gerçeklik kazanmıştır. Milliyetçilik, imparatorluk anlayışının uzunca  bir süreç için dondurduğu  bir dünya görüşü, hayat tarzıdır. İmparatorlukların çağını doldurması sonucu ulus devletler oluşmaya başlamıştır. 

Çağdaş ulus devletler, belli bir ulusal kültürün, toplumsal birlikteliği sağlayacak bir formatta yapılandığı devletlerdir. Ulus devletler ırkçılığı değil, kültürel birliktelikle bir arada yaşama azim ve kararlılığını temsil ederler.

Bu gün yeryüzünde var olan mücadelelerin temel özelliği “milliyetçilik” çizgisinde şekil almış devletler arasındaki mücadeledir. 

Türk milleti tarihin en eski zamanlarından itibaren varlığını ortaya koymuş, tarihe yön veren bir kudret olarak, bulunduğu bölgelerde en çağdaş devlet yapılarını oluşturmuştur. Zaman zaman imparatorluk vasfını kazanan devletler kuran Türk milleti, Osmanlı Devleti’nin imparatorluk vasfına ulaşması ile birlikte milli kimlikten uzaklaşmıştır.

1. Dünya Savaşından sonra yıkılan Osmanlı İmparatorluğu yerine “Türkiye Cumhuriyeti” devleti, tarihte “Türk” adıyla anılan 2. devlet olarak  Türk Milletinin devlet kurma yeteneği sayesinde ve Atatürk’ün önderliğinde kurulmuştur.  

Bu nedenlerle, hiç kimse hangi din veya etnik kimlik adına olursa olsun; “Türkiye Cumhuriyeti Devletini” milli kimliğinden, yani Mustafa Kemal Atatürk idealinden uzaklaştıramaz.

Türkçe isimlerle, TV kanallarında aleni olarak Türk düşmanlığı yapanları hain ilan etmek borcumuzdur.