Köyümden: Bir Çeşme ve İki Câmi'ye Dâir

Zamana; güzel haberlerle, güzel hâdiselerle, güzel faaliyetlerle ve kalıcı eserlerle de not düşürmek gerekir!..

Bozkurt'un Düşündürdükleri

A Futbol Millî takımımızın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası için, Almanya’da, Avusturya ile, 02.07.2024 tarihinde oynadığı maçta, millî futbolcumuz Merih Demiral’ın ikinci golden sonra “BOZKURT” işâreti yapması  ve seyircileri selâmlaması, yüzlerce senelik BOZKURT’u, sâdece Türkiye’de değil, dünyada da günü konusu yaptı.

Düşündükçe -3

Şiire başlayışım değil, ilk şiirimin yayınlandığı târih 1961 yılıdır. O gündür bu gündür onunla hâldeş olur giderim!..

Düşündükçe - 2

“Post-Nişîn’e Mektuplar”  adlı kitabımda,  “Yeşillikler Okyanusunda”  başlığını taşıyan bir bölüm vardır. Şu anda işte oradayım!..

İmtihan Dünyâsı

Halk arasında sıkça kullandığımız bir tâbirdir. Bâzen imtihan dünyası, bâzen imtihan yeri ve bâzen de imtihan âlemi deriz.

Tarihî Eserlerimiz Hakkında

Tarihî esere sahip çıkmak, millî kültüre, millî benliğe ve millî ruha sahip çıkmaktır. Bunun tahlili ise, başka bir gayrettir. Bu değerlerin içinde, başka unsurlar bile olsa, ‘bizimdir’ düşüncesi, bunu gerektirir.

Erbâb-ı Teşâür Çoğaldı

Bu yazıma, bana âit olmayan bir başlıkla başladım: “Erbâb-ı teşâür çoğaldı şâir azaldı. Yok öyle değil, şâirin ancak adı kaldı” Söz, Muallim Naci’nin!..

Vatan

Hep, vatan diyorsun, mukaddes ocak; Ana kucağıydı atana vatan. Olur mu yiğidim, bu şirin toprak, Yan gelip, uyuyup yatana vatan!

Siyâsetin Sosyolojik Dayanakları

Dünyanın hiçbir yerinde, siyasetin, kendi ‘târif ve maksadına uygun’ bir şekilde, onunla mutabık bir faaliyet yürüttüğünü söyleyebilmek mümkün değildir.

Medenî Vicdan: Gazze-Doğu Türkistan Vesâire

Vicdân; mücerret bir mefhumdur. Vicdânlı veya vicdânsız denilirse bir değer kazanabilir.

Nerede O Eski 23 Nisanlar!

Niçin bilmem, Millî Bayramlarımızdaki o eski heyecanlar kayboldu. 23 Nisan Millî Hâkimiyet ve Çocuk Bayramı adı verilen bu millî bayramımız da tıpkı, diğerleri gibi, sessizliğe gömüldü.

Arkadaşlık Hakkında

Arkadaş; Türkçe’de, en çok kullandığımız kelimelerden biridir. Çok derin mânâlıdır.

Beyitlerle Memleket Manzaraları

İNŞÂ Yediler mîrî malı, gözüme baka baka; Bir de, inşâ ettiler, arsız- hırsız tabaka!

Beyitlerle Memleket Manzaraları

BAŞ Baş olamayınca, baş; arar başa, başka baş! Başkasının başını, baş edinir, sallabaş!

Siyâsî Taassup

Siyasetin asıl maksadı, insana/insanlığa hizmeti hedef edinen mukaddes bir faaliyettir.

Millî ve İslâmî Unsurlar Açısından Türk İstiklâl Marşı

Ferdî duygular; dil, dîn, bayrak, târih ve coğrafya gibi müşterek mefhûmlarla umûmîleşir ve bu, "umûmî bir mizaç" hâlinde yine ferde akseder.  Bu umûmî mizaçtır ki, milletleri târih sahnesinde devamlı kılar.

"Kahramanlık: Saldırıp Bir Daha Dönmemektir"

Yazımın başlığı; büyük Türk milliyetçisi Hüseyin Nihal Atsız’ın 1933 yılında yazdığı “Kahramanlık” (1) başlıklı dört kıt’alık şiirinin mısrâlarından biridir.

Nereye Beyler?

Ne istiyorsunuz beyler? Kimden, niçin, hangi intikamı almak istiyorsunuz?

Bahtiyar Vahabzâde'de Dil Bağı-Gönül Bağı

Büyüklerimiz, dil ve gönül hakkında pek çok şey söylemişler ve bize öylesine güzel nasihatlerde bulunmuşlardır ki, her biri birer hazine değerindedir.

Kitap Dünyası-34

Bâzı kimseler, kitabın kalınlığına yâni hacmine bakıyorlar. Bir kitabın, eni, boyu ve kalınlığı, eğer içinde kayda değer, insanlığın hizmetine dâir faydalı bir şeyler varsa kıymetlidir.