Nereye Beyler?

Ne istiyorsunuz beyler? Kimden, niçin, hangi intikamı almak istiyorsunuz?

Bahtiyar Vahabzâde'de Dil Bağı-Gönül Bağı

Büyüklerimiz, dil ve gönül hakkında pek çok şey söylemişler ve bize öylesine güzel nasihatlerde bulunmuşlardır ki, her biri birer hazine değerindedir.

Kitap Dünyası-34

Bâzı kimseler, kitabın kalınlığına yâni hacmine bakıyorlar. Bir kitabın, eni, boyu ve kalınlığı, eğer içinde kayda değer, insanlığın hizmetine dâir faydalı bir şeyler varsa kıymetlidir.

Fil, Ya Kıpırdayamaz İse…

Terörün bir parlayıp bir söndüğü/söndürüldüğü zamanlardaydı. Fakültede, bir ders arası, hoca arkadaşlarla sohbet ediyorduk.

Türkiye Taşhanları ve T(ı)rabzon Taşhan'ı

Türkiye’mizin birçok ilinde,  “TAŞHAN”  adıyla anılan târihî binalar bulunmaktadır. Bunların bâzılarını bizzat gezdim ve onlar hakkında da yazılar yazdım.

Sözüm, Söz!...

Türkçe’ye bayılıyorum!.. Tabiî ki, hayranlık mânâsında!..

Ahmet Arvasî'nin Estetik Anlayışı

Târih boyunca, insanlar, ‘güzel’den bahsetmişler, ‘güzeli’ aramışlardır. Bir taraftan da bu mücerred mefhumun ne olup ne olmadığını düşünerek üzerinde tahliller yapmışlardır. Bugün, başlıbaşına bir ilim olarak düşünülen “estetik=bediîyat”, gerek ilim adamlarını gerekse sanatçıları yakından alâkadar etmiştir.

Oğuz Çetinoğlu'dan İki Kitap

Okumak ve yazmak; iki muhteşem fiil’dir. Belki, fiilin hâl’e dönüşmüş, zevk ve aşk ile birleşip aynîleşmiş durumudur, düşünmek lâzımdır!..

Şâire ve Şiire Dâir

Yazıma,Tanzimat Edebiyatı’nın önemli şâir ve ediplerinden olan Muallim Nâci (1850-1893)’nin bir beytiyle başlıyorum: “Erbâb-ı teşâur çoğalıp şâir azaldı. Yok öyle değil şâirin ancak adı kaldı”

İsa Yusuf Alptekin ve Türk Dünyâsı

Türk târihi ve dünyâ jeo-politik şartları, Türk Milleti’nin yakınlaşmasını şart koşmaktadır.

Türk Yurdu Dergisi

Yaşı, yüz yılı aşan Türk Yurdu Dergisi’nin son baskısı, Aralık 2023 tarihî itibariyle “CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINDA TÜRK DIŞ POLİTİKASI ÖZEL SAYISI” olarak yayınlandı.

Bir Başka 'Âşık Veysel' Kitabı

“Bir Başka”yı, hemencecik îzah edeyim: Bundan önce, Âşık Veysel hakkında birçok kitap yazıldı. Bunlardan, bizzat okuyup tetkik ettiğim üç kitap var.

Necip Fâzıl’ın Şiirlerinde “Türk/Türklük”

Necip Fâzıl’ın vefâtının 40. yılındayı z. Muhakkaktır ki, O’nun eserleri hakkında birçok makale yazılmıştır ve yazılacaktır. Bu münasebetle; mütefekkir ve Şâirler Sultanı unvanlı bu büyük Türk şâirinin en çok tartışma mevzusu olan “TÜRK/TÜRKLÜK” hakkındaki görüşlerini, kısaca da olsa ele almaya çalışacağız.