Gül Baba

Mutasavvıf şâir Gülbaba, 23 Eylül 1541 târihinde Budin Seferi sırasında, Fethiye Câmii’nde cemaatle namaz kılarken ebedî âleme intikal etti.

Lüks Sitelerde ve AVM’lerde Yabancı İsimler - 2

Türkçe hassasiyeti olan bir ‘Hoca Hanım’ın ilköretimde okuyan 40-50 öğrencisiyle başlattığı kampanya ile mahallî idâreler sorumlularına ve mülkî erkâna hatta ticaret bakanlığına verdiği dersi dikkatli ve doğru okumak gerekir.

İlköğretim Haftası

Eğitim, toplum kalkınmasının temel unsurudur. Temel Eğitim olarak da adlandırılan ilköğretim döneminde, çocukları hayata hazırlayan temel bilgiler verilir. Bu konunun topluma daha iyi ve yoğun bir şekilde anlatılabilmesi için Eylül ayının üçüncü haftası, ülkemizde İlköğretim Haftası   olarak değerlendirilmektedir.

Lüks Sitelerde ve AVM’lerde Yabancı İsimler - 1

Büyük şehirlerimizde başlayan lüks sitelere ve alışveriş merkezlerine yabancı isimler koyma özentisi, Anadolu’muzda da hızla yayılıyor. Mâsum gibi görünen bu câhil özentisinin sebebiyet vereceği vahim neticeleri düşünebilen, görebilen akıl ve idrak sâhiplerinin sayısı endişe verecek ölçüde azdır.

İzmir’in Düşman İşgalinden Kurtuluşu

 İzmir, Türkiye’nin İstanbul ve Ankara’dan sonra üçüncü büyük şehridir. M.Ö. 300 yılında yerleşime açıldığı tahmin ediliyor. 1100 yılında Hititlerin, sonra İyonyalıların, M.Ö. yedinci asırda Lidyalıların sonra Perslerin, Makedonyalıların ve Bizanslıların hâkimiyeti altında bulundu.

Seyahatnâmeler

Yazarların gezip gördükleri yerlerden edindikleri izlenim ve bilgileri aktardıkları eserlere genel olarak ‘ Seyahatnâme ’ denilmektedir. Seyahatnamelerde temel maksat yurtiçinde veya yurtdışında görülen yerlerin tabiî güzelliklerini, sosyal hayatlarını, gelenek ve göreneklerini tanıtmaktır. Seyahatnâmeler çok defa birer târihî belge niteliği taşımakla birlikte, yazarlarının izlenimlerini belli bir üslupla yansıttıklarından, aynı zamanda da birer edebî eser olarak değerlendirilir.

Türkler ve Müzik

Biz Türklerin hayatında müzik; önemli bir yer işgal eder. Doğduğumuzda kulağımıza okunan ezan ve kamette, bebeklik dönemimizde söylenen ninnilerde, sünnet ve nikâh vesilesiyle yapılan düğünlerde okunan mevlitlerde, beş vakit namazdan önce minârelerden yükselen Ezan-ı Muhammedî’de, üç ayları idrak ederken, Recep ayının ilk gecesiyle başlayıp Ramazan ayının teravih kılınan ilk gecesine kadar yatsı namazının ardından, Ramazan’da ise sahurdan sonra müezzinler tarafından minârede okunan temcîdde, bayram namazlarında okunan Itrî’nin Sabâ tekbirinde, ölüm sebebiyle seslendirilen ağıtlarda, Kurban Bayramı günlerinde kılınan vakit namazların farzından sonra okunun teşrik tekbirlerinde, mahalledeki vefat olayını duyurmak maksadıyla okunan salâlarda, her vesile ile ve tecvidle okunan Kur’ân-ı Kerim’de… hep müzik vardır. Müziğin hayatımızdaki yeri engin, derin ve zengindir.

30 Ağustos Zafer Bayramı

26 Ağustos 1922 târihinde başlayan Başkumandanlık Meydan Savaşı’nın zaferle neticelenmişti.  1924 yılının 30 Ağustosunda, Dumlupınar yakınlarındaki Çal Köyü’nde, Mustafa Kemal Paşa’nın da katıldığı dar çerçeveli bir kutlama töreni düzenlendi.  Ve Meçhul Asker Âbidesinin temeli atıldı.

26 Ağustos Başkumandanlık Meydan Savaşı

20 Ekim 1921'de Ankara Hükûmeti ile Fransa arasında anlaşma imzalandı. Bu anlaşmaya göre Fransa, İngiltere’ye karşı Türkiye ile işbirliği yaptı. Bu anlaşma üzerine İtalya da Türkiye lehine hareket etti ve Antalya bölgesinden çekildi. 

Türkçemiz ve Zihniyet Değişikliği

Dil, insanların doğumundan ölümüne kadar ömür boyu kullandığı ifâde vasıtasıdır. İnsan topluluklarını millet hâline getiren kültürün ana unsurudur. Dil bozulursa; kültür… kültür bozulursa millet dağılır ve insan kalabalıkları hâline dönüşür. Neticede vatan elden çıkar. O halde dilimizi kaybedersek, candan aziz vatanımız dâhil, kaybedecek hiçbir değerimiz kalmamış demektir.

Bir Kitap: Türkçülüğün Esasları

1876-1924 yılları arasında yaşayan Ziya Gökalp’in ortaya koyduğu sisteminin alt yapısını oluşturan ve en olgun sayılan eseri Türkçülüğün Esasları ’dır. Bu eser Gökalp'in Türkleşmek, İslâmlaşmak, Muasırlaşmak adlı eserinden, çoğuyla pratik yönden olmak üzere, özellikle muhtevâsındaki Türkçülüğün Programı bölümüyle, farklılık gösterir ve daha ziyâde Türkleşmek yönünün ağır basmasıyla öncekinin bir sergilemesi mâhiyetindedir.

16 - 18 Ağustos Hacı Bektaş Veli’yi Anma Haftası

Hacı Bektâş-ı Velî Hazretleri (1210-1273) Uluğ Türkistan’dan Anadolu’ya gelen, içlerinde Yunus Emre ve Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî Hazretleri’nin de bulunduğu, sayısı binleri aşan diğer Horasan  Erenleri gibi bir Türkmen’dir. Tasavvuf ehlidir ve İslâm dışı kabul edilebilecek Hurûfi ve Batînî görüşlere sâhip değildir. Onun, aşağıdaki paragrafta özetlenen şu görüşü, Müslüman Türkler arasında çok yaygın olarak bilinir.

Osmanlı Ekonomisinin Çöküşü

1820’li yıllarda Osmanlı ihraç mallarının yabancı tüccarlar tarafından ucuza kapatılmasını önlemek ve iktisâdî kalkınmayı gerçekleştirmek için Sultan İkinci Mahmud Han, Yed-i Vâhid Himâye Usulü  adı verilen bir sistemi yürürlüğe koydu. Bu sistem sebebiyle çıkarları zedelenen İngilizler, Osmanlı Devleti’nin 1828 – 1829 Osmanlı – Rusya Savaşı’na girmesini sağladılar.

Türk Destanlarından / Dede Korkut Destanı

Dede Korkut kitabında 12 adet hikâye vardır. İsimleri:

Enver Paşa

İttihat ve Terakki Partisinin üç Paşasından biri olan Enver Paşa, 04 Ağustos 1922 târihinde Kurban Bayramı Namazını kıldıktan bir müddet sonra Ermeni asıllı bir Rus subayı tarafından şehit edildi.

Türkçemiz

İnsanoğlu basit ve kolay olana meyillidir. Basitte ve kolay olanda, zevksizlik ve yozlaşma olduğu çoğu zaman göz ardı edilir. Aynı durumu sinema ve müzikte olduğu gibi sanatın bâzı dallarında da görmek mümkündür. En galiz küfürler, kahkahalarla destekleniyor. Kahkahalar, daha kötülerine çıkartılan dâvetiye yerine geçiyor.

Kurban Bayramı

Kurban, eski çağlardan itibâren inanç kültürlerinin önemli bir geleneği olagelmiştir. Hazret-i Âdem’in oğullarından Habil, hayvan yetiştiriciliği yapmaktaydı. Semiz bir koçu kurban ettiğine dâir, Kur’an-ı Kerim’de âyet vardır.

Osmanlı Padişahları ve Türk Mûsıkîsi

Osmanlı pâdişahlarının hemen hepsi müzik ile yakından ilgilenmişlerdir. Bu damar; Fâtih Sultan Mehmed Han’ın babası Sultan İkinci Murad Han ile başladı. Çok değerli bestelerinden yalnızca 2 tanesi günümüze intikal etmiştir: Nevâ Peşrev ve Evc makamında saz semâisi.

23 Temmuz 1919’da Erzurum Kongresi Toplandı

Mustafa Kemal Paşa, Amasya Tamimi ile ordu komutanlıklarına ve gerekli gördüğü yerlere, Erzurum Kongresi’ne delege göndermelerini bildirmişti. Toplantıya yurdun çeşitli bölgelerinden gelmiş 56 temsilci katıldı.

20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı

Kıbrıs, 1571 yılında Osmanlı yönetimine geçti. Daha önce Ada’da Venedikliler hâkimdi. Osmanlı yönetimi, Venedikliler’in elindeki mülkü Rum Ortodoks Kilisesi’ne aktardı. Kiliseye geniş yetkiler verdi. Böylece Rum kilisesine ve toplumuna güç geldi. Zamanla bu güç Türkiye’den gelip yerleşen Türklere karşı kullanıldı.