Fahri YAĞLI

Eczacı - Öğretim Görevlisi

fahriyagli@gmail.com

Milletleşme ve Sosyal Akrabalık

Bir topluluğunun “millet” olabilmesi için, milleti oluşturan unsurlar etrafında birleşmeleri, o değerleri benimsemeleri gerekir. “Aynı toprak üzerinde yaşayan ve aralarında kültür, dil, tarih gibi yönlerden birlik bulunan insan topluluğu” olarak tanımlanan millet, tanımdan da anlaşılacağı üzere ortak değerler üzerinde bir araya gelmiş insanlardan oluşur. İnsan topluluğuna millet özelliği kazandıran ve milleti bir arada tutan kültür ve kültür ögeleri hem millet hem de milleti oluşturan fertler açısından büyük önem arz eder. Kültür ögeleri milleti oluşturan fertler arasında sosyal akrabalık bağı oluşturur ve milleti ayakta tutar.

Millet, bir kişinin kimliğini karşılayan önemli bir değerdir. Kişide ait olma duygusunu en zirve noktada yaşatan bir yöndür. Milletler sayesinde diller ve kültürler yaşar. Bu bakımdan nasıl ki milletin meydana gelebilmesi için ortak tarihe, dile ve kültüre ihtiyaç varsa; bu dilin, tarihin ve kültürün yaşatılması için de millete ihtiyaç vardır. Bunun için millet kavramı, onu oluşturan unsurlarla iç içe geçmiştir.

Bu değerler, çok uzun zamanlar içerisinde meydana gelir. Bir topluluğun millet, kişilerin ise etnik bir kimlik kazanmalarını sağlayan önemli değerlerdir. Bunların dışında sanat, yemek kültürü, dünya görüşü, yetenekler, yaşam tarzı vb. değerler de milletleri oluşturan unsurlara örnektir.

Dil Birliği: Bir milleti meydana getiren ve onu yüzyıllar boyunca yaşatan en büyük güç, dildir. Dil sayesinde insanlar duygu ve düşüncelerini aktarırlar ve birlik duygusunu hissedeler. Aynı dili konuşan topluluklar yakınlaşır ve milleti meydana getirir. Milletler dil sayesinde ayakta kalır. Kültür Birliği: Kültür, milletleri farklı kılar, özgünleştirir ve onların hayat felsefelerini, dünya algılarını yaşamalarını sağlar. Tarih Birliği: Aynı tarihi kökten ve atalardan gelme duygusu, kişilerin yüzyıllardır aralarında var olduklarına inandıkları bir akrabalığı temsil eder. Ortak bir tarihe ait olduklarını benimsetir ve geçmişte başardıkları büyük işleri yeniden yapabilme ülküleri sayesinde milletleri ayakta tutar. Vatan Birliği: Bir milletin üzerinde yaşadığı, sınırları belli toprak parçasıdır vatan. Türk milleti için uğruna kan dökülen, canlar feda edilen kutlu bir değerdir. Aynı vatan üzerinde yaşayan insanlar arasında birliktelik duygusu gelişir ve yurdunu benimseyen insanların millet olma duyguları perçinlenir. Ahlâk Birliği: Yazılı olmayan toplum kurallarını ifade eden ahlâk, bir toplumun her bir ferdinin sosyal yaşamda uyması gereken kuralları kapsar. Bununla birlikte bir milletin inceliğini, yardımseverliğini, temiz olmasını, kadına değer vermesini, konukseverliğini… vs. ortaya koyduğu için o milletin karakterini ortaya koyar. Örf ve Adet Birliği: Gelenekler yüzyıllar öncesinden bugüne kadar süregelmiş davranış kalıplarıdır. Kişiler, ait oldukları milletlerin gelenek ve göreneklerini gerek gizil olarak gerekse de doğrudan öğrenirler ve bu davranışları yaşatırlar. Din Birliği: Aynı dini duygular ve inançlar etrafında bir araya gelen topluluklar, yukarıda sıralanan unsurlara ek olarak ayrıca bir aidiyet hissederler. Bu da milletlerin meydana gelmesinde oldukça etkilidir. Türk milleti, İslamiyet inancıyla yüzyıllardır bu dine bağlı bireylerin manevi duygular ve inanç birliği etrafında ortaya çıkardıkları bir ruhu yaşamaktadır. Bununla birlikte bir millette, farklı inançlara mensup olan bireylerin de var olması mümkündür.

Milli kültürün gelişmesi ancak milli eğitim politikaları ile olur. İnsanın hayata bakışını, prensiplerini, sanat anlayışını, ideallerini, yaşam şeklini belirler. İnsanların aileleri, dini, ülkesi, cinsiyeti, yaşam seviyesinin standartları her ne olursa olsun verilen iyi bir eğitimle aradaki tüm farklar bir anda kalkabilir. Böylece insanlar aynı ortak amaçta birleşmiş olurlar.

Milli şuur da buna eklendiğinde bireyler tamamen kaliteli, yüksek ahlaklı, devletine bağlı ve faydalı bir hale gelirler. Bir birey için devletine bağlı ve faydalı olmak, kendisinin ve gelecek nesillerin en iyi yaşam standartlarına ulaşmasına katkıda bulunmak demektir.