Oğuz ÇETİNOĞLU

Ekonomist, Araştırmacı-Yazar

ocetinoglu1@gmail.com

Mankurtlaşmak…

Mankurt’ kelimesi Orta Asya Türkleri’nde ‘aklını ve şuurunu kaybetmiş köle’ mânâsında kullanılır. Bu yönteme ise ‘mankurtlaştırma’ denir. Mankurt hâline getirilmek istenen şahsın saçları ustura ile kazınır. Sonra başına yeni kesilmiş bir koyun ve sığır derisi torba hâline getirilip sıkıca sarılır. Şahıs, elleri ayakları bağlanarak kızgın güneşin altına bırakılır. Tâze deri, kızgın güneş altında kurur ve daralır. Bu muameleye tâbi tutulan insan, kafatası mengeneye sıkıştırılmış gibi olur, dayanılmaz ıstırap içinde kıvranır. Yanındaki kişi ona güya iyilik yapıyormuş gibi zaman zaman su ve yiyecek verir. Bir müddet sonra artık aklını ve şuurunu kaybeder. Başındaki deri çıkarılsa bile artık o kendisine yardım eden başını sıkan deriden kurtaran şahsın kölesi olmuştur. O ne derse şuursuzca emri yerine getirir. Öz annesini, babasını veya çok sevdiği birini, efendisinden aldığı emir üzerine gözünü kırpmadan öldürür. Bu metot, Çinliler tarafından Türklere uygulanmıştır.

Kırgız Türklerinden, dünyaca tanınmış yazar Cengiz Aytmatov (1928-2008) 1980 yılında yazdığı ‘Gün Olur Asra Bedel’ isimli romanında bu konuyu işlemiş ve dünyaya duyurmuştur. 

Kazakistan Türklerinin tanınmış şâiri Muhtar Şahanov, ‘Yenilen Galip / Cengiz Han’ın Halası’ başlıklı şiirinde diyor ki: ‘Her insan, vatanına ve milletine, milletinin kültürüne saygılı ve bağlı olmalıdır. Aksi takdirde köksüz insanlar ortaya çıkar. Bunlara mankurt denir’. 

 

İKTİBAS

GAZİ’YE ‘DİNSİZ’ DİYEN DENSİZLER

Gazi Mustafa Kemal’in dîni görüşleri hakkında müspet veya menfi birçok görüş ileri sürülmektedir.

Bir kısım solcular, ateist ve deistler ise istismar aracı olarak kullanmak için Gazi Mustafa Kemal’in “Dinsiz, Deist ve Ateist” olduğunu ve dinler hakkında iyi şeyler söylemediğini ileri sürerler.

“Siyâsetçi İslamcı” olarak bilinen kesim ise Gazi Mustafa Kemal’in “dinsiz” olduğunu, hatta “Deccal*” olduğunu iddia etmektedirler.

Bu iki uç kesim kendi iddialarını ispatlamak için Gazi Mustafa Kemal’in kendi eserlerinden örnekler yerine ikinci, üçüncü kaynakları kullanmayı tercih ederek târihi kavağa tırmandırmayı tercih etmektedirler. Ancak Gazi Mustafa Kemal’in kendi eserlerine baktığımızda ne solcuların dediği gibi “Dinsiz, deist ve ateist” ne de siyâsetçi İslamcıların dediği gibi “Dinsiz, Deccal” iddialarının hiç de tutarlı olmadığı ortaya çıkmaktadır. Zira Gazi Mustafa Kemal, kendi eserlerinde Allah’a iman ettiğini, dinlerin insanlık için zarûrî olduğunu, dinler içinde en sağlam ve yüce yeri İslam’ın tuttuğunu, Resulullah’ın eşi benzeri olmayan bir dâhi olduğunu, Bedir Savaşı’nda kullandığı taktiğin tek başına onun hak Resul olduğuna delil teşkil ettiğini söylemektedir.

(Kaynak: Selim Çoraklı:  20 Eylül 2023 tarihinde bana gönderdiği Facebook notundan)  

*deccal: Dîni inanışlara göre, inançlıları dinden saptırmak, kötü yola çekmek üzere, dünyânın sonunun gelmekte olduğunun bir belirtisi olarak, kıyamete yakın bir zamanda ortaya çıkacağına inanılan sahte peygamber.