Ahmet TEKİN

İlahiyatçı, yazar

Kur’anda Planlı Çalışma Emri Var mı?

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوُ۫دَ مِنَّا فَضْلًاۜ يَا جِبَالُ اَوِّب۪ي مَعَهُ وَالطَّيْرَۚ وَاَلَنَّا لَهُ الْحَد۪يدَۙ ﴿10 اَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًاۜ اِنّ۪ي بِمَا تَعْمَلُونَ بَص۪يرٌ ﴿11
34/10 Andolsun, Dâvûd’a tarafımızdan bir üstünlük verdik.
“- Ey dağlar! Yankılanarak onunla beraber Allah’ı tesbih edin, siz de ey kuşlar, öterek onunla beraber tesbih edin, zikredin.” dedik. Onun için demiri yumuşattık.
34/11 “- Bütün bedeni koruyacak geniş ve uzun zırhlar imal et. Zırh parçalarını ve halkalarını üretirken, birbirine eklerken, plana, ölçüye, hesaba riayet et, zırh imalâtındaki çalışma süreni de belirleyecek bir program yap” dedik.
“- Siz de ey Muhammed ümmeti, hâlis niyet ve amaçlarla, İslâm esaslarını, İslâmî düzeni hayata geçirin, iş barışı içinde bilinçli, planlı, mükemmel, meşrû, faydalı, verimli çalışarak  nimetin ürünün bollaşmasını sağlayın, yerinde, haklı çıkışlar yaparak, düzelmeye, iyiliğe, iyileştirmeye ön ayak olun, cârî kalıcı hayırlar, sâlih ameller işleyin. Ben sizin yaptıklarınızı biliyor, görüyor, takip ediyorum.”
Önceki kitaplardaki ayetler, hükümler Kur’anda zikrediliyorsa, ibka edildiği açıkça belirtiliyor demektir ki  o hükümlerle müslümanlar da mükelleftir. O hükümlerin  Kur’anda zikredilmesi ibka edildiğinin açık delilidir. Biz burada daha çok  11. Ayetin üzerinde duracağız. Dağların ve kuşların  Davud a.s. ile kuşların zikrini ve demirin yumuşatılmasını daha sonra iki ayrı konu başlığı yapacağız. 11. Ayetin kimlerle ilgili olduğunu göstermek bakımında 10. Ayeti yazdık.
Amel kelimesi emir şeklinde kullanılmış burada. Amel maksatlı ve şuurlu bir fiil, bir davranıştır. Mutlak manada  fiil ve davranışlar feale ile Kur’anda ifade ediliyor. Sanatlı, oyunlu, tiyatrolu, düzenbazlıklı, hileli  fiil ve davranışlar da sanea ile ifade ediliyor. Bir makalede de bu üç fiili genişçe anlatmaya çalışırız inşallah.
Sâbigât bütün bedeni koruyan geniş ve uzun zırhlar manasındadır. Bu ayetteki ikinci cümlenin iki manası var. Birisi, belki de birincisi:  zırh imalatı da dahil kendine bir plan yap demektir. Parçalardan oluşan zırhları imal ederken, birbirine eklerken  projeye, ölçüye, hesaba riayet et demektir. Hz. Davud a.s.  hem demirci ustası, hem komutan, hem devlet başkanı, hem de peygamber bir zat idi. Kendi emeği ile, alın teriyle geçinirdi.  İlk iki cümlede muhatap tekilken  3. cümlede çoğula hitap ediliyor.  Emirlerin, tekilken birinci muhatabı  Davud Peygamberken, Kur’anı okuyan  her Müslüman hakkında da bu emir geçerlidir. Zaten  3. cümlenin başındaki çoğula emir bütün müslümanlaradır. Çünkü Kur’anın birinci derecede muhatabı  müslümanlardır. Üçüncü cümlede salih amelden bahsediliyor. Salih amel İslam esaslarını yaşamaktır. Salih amel  İslami düzeni şer’i şerifi hayata geçirmektir. Salih amel barış içinde bilinçli, planlı, meşru, faydalı çalışarak nimetin ürünün bollaşmasını sağlamaktır. Salih amel haksızlar ve yanlış yapanlar karşısında haklı çıkışlar yaparak  düzelmeye, iyiliğe, iyileştirmeye ön ayak olmaktır. Salih amel  hem günlük hayatın dönüşünü sağlayan hayırlar yapmak, hem gelecek nesillere hayırlı eserler bırakmaktır. Herkes her salih amelle mükellef değildir. Herkes gücünün yettiği, çapına göre  salih  amelle mükelleftir. Kur’an Müslümanları  gücünün yettiği salih amellerle, yani salih amellerin bir kısmıyla mükellef tutmuştur. Yeryüzüne salih amel işleyen kulların hakim olacağının da hatırda tutulmasını isteyerek, salih amelin önemini anlatmıştır.
24/55 Allah, içinizden imanda kemale erip hâlis niyet ve amaçlarla, İslâm esaslarını, İslâmî düzeni hayata geçirenleri, iş barışı içinde bilinçli, planlı, mükemmel, meşrû, faydalı, verimli çalışarak  nimetin-ürünün bollaşmasını sağlayanları, yerinde, haklı çı-kışlar yaparak, düzelmeye, iyiliğe, iyileştirmeye ön ayak olanları, cârî-kalıcı hayırlar-sâlih ameller işleyenleri, kesinlikle başkalarının yerine geçirip yeryüzüne sahip ve hâkim kılacağını, onlardan öncekileri sahip ve hâkim kıldığı gibi, sahip ve hâkim kılaca-ğını; kendilerine lâyık görerek beğenip seçtiği dinlerini, şeriatlarını, medeniyetlerini, İslâm'ı yeryüzüne yerleştirip, kök saldıracağını, kuvvetlendireceğini; güçlü ve itibarlı hale, iktidara getireceğini; korkularının ardından emniyet ve güven sağlayacağını onlara va’detti.
Onlar beni ilâh tanırlar, candan müslümanlar olarak bana bağlanırlar, saygıyla bana kulluk ve ibadet ederler. İlâhlığımda, otoritemde, mülkümde, tasarruflarımda bana kanunlarımın üzerinde câri olduğu hiçbir varlığı ortak koşmazlar, gizli şirke düşmezler, başka otoriteler kabul etmezler. Kimler bundan sonra, inkâr eder, küfre saplanır, bu nimetlere nankörlük ederse, işte onlar doğru ve mantıklı düşünmenin, hak dinin dışına çıkan âsilerin, fasıkların, bozguncuların, günahkârların, ta kendileridir.
21/105 Andolsun ki, Levh-i Mahfuz’dan, Allah’ın vahyettiği kutsal kitaplardan sonra Zebûr’da da, yeryüzüne, kutsal topraklara, ebedî Cennet yurduna, hâlis niyet ve amaçlarla, İslâm esaslarını, İslâmî düzeni hayata geçiren, iş barışı içinde bilinçli, planlı, mükemmel, meşrû, faydalı, verimli çalışarak  nimetin-ürünün bollaşmasını sağlayan, yerinde, haklı çıkışlar yaparak, düzelmeye, iyiliğe, iyileştirmeye ön ayak olan, cârî-kalıcı hayırlar - sâlih ameller işleyen, kesinlikle benim şeriatıma bağlanan, bana boyun eğen sâlih kullarımın vâris olacağını yazmıştık.
4/124 Erkek olsun, kadın olsun, kimler de mü'min olarak gevşekliği bırakıp, hâlis niyet ve amaçlarla, İslâm esaslarından, İslâmî düzenden sorumlu olduğu kısmını hayata geçirirler, iş barışı içinde, bilinçli, planlı, mükemmel, meşrû, faydalı, verimli çalışarak, nimetin-ürünün kendisini ilgilendiren alanda bollaşmasını sağlarlar, yerinde, haklı çıkışlar yaparak, düzelmeye, iyiliğe, iyileştirmeye ön ayak olurlar, cârî-kalıcı hayırlardan-sâlih amellerden imkânları dahilindekileri işlerlerse, işte onlar cennete girerler. Hurma çekirdeğinin üzerindeki minnacık oyuğu dolduracak kadar bile haksızlığa uğratılmazlar."
Merhum Prof. Dr. Hamidullah Hocanın el Vesaikussiyasiyyesini okursanız Hz. Peygamber s.a. in şehir planlarını yaptırdığını,  yolların  üç yüklü devenin yan yana geçebilecek genişlikte olması gerektiği ve  planda cami yerleri ayrılması  şeklinde emirlerini okursunuz. Benim Sünnetin Anlaşılmasına Doğru üç ciltlik hadis kitabımın 3. Cildinin son 3 bölümünde bu bilgiler mevcuttur.
İbn Haldun: Su suya benzer. Tarihte bir defa dünyaya hakim olan mutlaka gene hakim olacaktır, diyor. Peygamberimizin,  Medine’de hendek kazarken  külüngün kayalardan çıkardığı kıvılcımlarla  Kayserin ve Kisranın saraylarını aydınlattığını  gösteren Allah’ın, Ehli salibin paramızla, ekonomimizle oynayarak devletimizle oynamak istedikleri bir dönemde ey aziz milletim, önünün açık olması, tekrar  hakim olacağın günleri hep beraber  Allah’ın bize göstermesi duasıyla.