Eril ve Dişil Tavrın Ahlak Anlayışına Yansımaları - 4

İnsan, başta kendisi ve çevresi olmak üzere, Tolstoy’un belirttiği gibi, evrenle ilişki kurmaktadır. Kurulan ilişki, eril ve dişil olmak üzere iki şekilde ortaya çıkabilir. Bunun sonucunda evren tasavvuruna ulaşılmaktadır.

Yesi’den Taşmak Tuna’da Akmak: Dededen Toruna Fetih - 3

Anadolu’nun Türkleşmesi, Türk vatanı haline gelmesi olayı, sosyoloji bakımından üzerinden çeşitli kavimlerin, insan topluluklarının gelip geçtiği, uzun ya da kısa tarihî zaman parçaları içinde egemenlik kurdukları bir toprak parçasına, iyi bir tesadüfle daha uzun süreli bir devlet kurmayı başarabilmiş bir toplumun hasbelkader gelmesi anlayışı ile açıklanamaz.

Ağzı Olan Konuşursa

Türk Milleti’nin bütün fertleri, devletin müşfik kolları arasındadır. Eşit vatandaşlık hakları ile hepsi güvence altındadır.

Osmanlı Düşmanlığı

Bâzı aydınlarımızda ‘ Osmanlı düşmanlığı ’ var. Bu düşmanlığı, cumhuriyet ilk döneminde mâzur görmek mümkündü. Türkiye’de bir rejim değişikliği yapanların, getirdikleri rejimin tutunması için eski sistemi kötülemeleri tabîidir.

Kendiyle Barışık Olmak ve İnsanlığa Hizmet

Mutlu insan, kendisiyle barışıktır. Kendimizle barışık olduğumuz zaman, herkesin ve her şeyin içindeki iyiyi görebilmemiz kolaylaşır.

Eril ve Dişil Tavrın Ahlak Anlayışına Yansımaları - 3

İnsan, şahsiyeti ile evren arasında ilişki kurmaktadır ve bu ilişkinin bir nev’inde de ahlâk denen hayat kuralları manzumesi doğmaktadır (Tolstoy, 1998). Tolstoy’un kurulan ilişki ile kastettiği dindir ve ahlâk buradan doğmaktadır.

Yüksek Kolesterol Nasıl Yönetilmeli?

Üç önceki yazımızda kolesterolün insan vücudu için mutlak gerekli olduğunu ve anormal yükselme durumunda vücut kendi oto kontrol mekanizmasını harekete geçirerek kan kolesterol düzeyini kontrol etmeye çalışmaktadır diye bahsetmiştik.

Başkalarının Hatalarını Görmek ve Yaymak…

İnsanoğlu kendini temize çıkarmak, ayıplardan ve kusurlardan yana temiz olduğunu göstermek ister. İnsanın kendi ayıp ve kusurlarını görmesi ve onlardan arınması nefse zor gelir.

Türkiye’nin İçine Sürüklendiği Gerilim Ortamı ve Çıkış Yolları Üzerine - 2

Türkiye’nin din-siyaset ilişkisi, din-hukuk ilişkisi, demokrasi, laiklik ve benzeri konularda karşı karşıya kaldığı, odağında dinin yer aldığı gerilimden çıkabilmesi için, öncelikle doğru bilginin devreye sokulması gerekmektedir.

Yesi’den Taşmak Tuna’da Akmak: Dededen Toruna Fetih - 2

Destan, içinde abartılı sunum ve tasvirler bulunmakla birlikte gerçekler üzerine inşa edilmiş, hatıraların nesilden nesle hatırlı aktarımlarıdır.

Mutluluğun En Önemli Kaynağı: Hayata Anlam Verme

Mutluluğun en önemli kaynağı amaç ve anlamdır. Hayatının bir amacı ve anlamı olduğuna inanan kişiler her ortamda mutluluğu yakalayabilirler.

Tunus’ta Arapların Kimlik Bunalımı

Tunus’ta, Akdeniz’in içine sızmış olan burnu ile önemli bir tarih ve turistik kent olan Manastır, iki gün sürecek olan “Kimlikler, Kökenleri ve Etkileri” konulu, uluslararası sempozyuma ev sahipliği yapıyor.

Eril ve Dişil Tavrın Ahlak Anlayışına Yansımaları - 2

Batının, genel olarak zihniyet tarihine ve zihin dünyasının tezahürlerine bakıldığında, bahsi geçen anlayışın izlerini sürmek mümkündür. Bunu anlamanın yolu, öncelikle insan ve insan anlayışından hareket etmeyi gerekli kılmaktadır.

Sadeleştirme Hareketinden ‘ÖZTÜRKÇE’ye…

Türkçede sâdeleştirme hareketi, Selanik’te yayınlanmakta olan Genç Kalemler Dergisi ’nde, Ömer Seyfeddin ’in yazdığı ‘ Yeni Lisan ’ başlıklı makale ile başladı.

Yesi’den Taşmak Tuna’da Akmak: Dededen Toruna Fetih

Mazi-hâl-istikbâl sürecinde halde yaşarken bir elimizle maziye bağlanır, diğer elimizle de istikbâle uzanırız.

Yüzer sıvılaştırılmış doğal gaz gemilerinin Türkiye’nin enerji arz güvenliği açısından analizi

Doğal gaz talebine yönelik tahminler artış eğilimin koruyacağı yönünde.

Türkiye’nin İçine Sürüklendiği Gerilim Ortamı ve Çıkış Yolları Üzerine

Söze “engeller aşılmak, sorunlar çözülmek için vardır” diyerek başlamak gerekiyor. Çünkü Türkiye’de sorunların üstesinden gelinemeyeceği gibi bir kanaat yavaş yavaş kolektif bilinçaltına yerleşiyor.

Eril ve Dişil Tavrın Ahlak Anlayışına Yansımaları

İnsanoğlu, hem kendisini hem de yakın ve uzak çevresini bilmek ve onunla ilişki kurmak istemiştir. Bu istek toplumları Tanrı, tabiat, toplum ve insan anlayışından oluşan sütunlar üzerine bina edilmiş evren tasavvuruna götürmüştür.

Ah Şu Modern İnsan!

Modern insan hayatının büyük bölümünü öfke içinde geçiriyor. Hayatını olumsuz enerji ve olumsuz duygularla dolduruyor. Kendini geliştirmeye ve kendi potansiyelini gerçekleştirmeye neredeyse hiç zaman ve enerji ayırmıyor.

Yeni Yıl

Yeni yıl kutlamalarının, Hz. İsa’nın doğum târihiyle, Hıristiyanlıkla ve Mûsevîlikle bir alakasının bulunmadığını, Türk olduklarına dâir kesin bilgiler bulunan Sümerlerde yeni yıl kutlamalarının yapıldığını iddia edenler vardır.