Zekât Hakkında

Bugün, idrak etmekte olduğumuz Ramazan ayının 20. günü. Müslümanlar, zekâtlarını umumiyetle bu ay içerisinde verirler. Meseleyi hassasiyetle ele alanlar, ödeyecekleri zekâtın miktarını hesaplamaya bu günlerde başlarlar.

Atilla İlhan’dan Bir Fransa Hâtırâsı

Edebiyatçı, şâir ve gazeteci Atilla İlhan, Paris’te Türkolog Prof. Carlieri ziyâretindeki bir hatırasını şöyle dile getiriyor:

Türkler ve Ermeniler

24 Nisan, Ermeniler tarafından îcad edilmiş ‘ Ermeni -sözde- Soykırım Günü ’dür.

Ekonomizin Doktor Raporu

Bir ülkede, ekonomi mekanizmasının sağlıklı olup olmadığının, gelecekte nasıl bir seyir tâkip edeceğinin bilinmesi için, belli başlı beş ana gösterge vardır:

Türkçemiz

Türk dilinin korunması ile alâkalı ilk çalışmayı Kaşgarlı Mahmud ‘ DîvânuLugati’t-Türk ’ isimli eseri ile başlattı. 1072 yılında tamamladığı eserinde Türkçenin o dönemde en gelişmiş dil olduğu iddia edilen Arapçadan üstün ve zengin olduğunu belirtiyor ve ispat ediyordu.

Ramazan

Cenâb-ı Allah’a şükürler olsun, yeni bir Ramazan ayına eriştik. Ramazan ayları, sosyal yardımlaşma faaliyetlerinin en çok olduğu zaman dilimidir.

Süyün-Bike’yi Bilir misiniz?

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Süyün Bike gemi hareket ederken, pencereden baktı ve hıçkırıklar arasında sevdiği şehre seslendi: Sen kanlı kaygılı şehir ! Senin başından tacın düştü. Sen şimdi dul kadın gibi kaldın. Ruslara kul oldun.

Süyün-Bike’yi Bilir misiniz?

İKİNCİ BÖLÜM Kazanlılar; Rus saldırılarından korunmak için Süyün Bike’nin, Rus taraftarı olan Şeyh Ali ile evlenmesini ve Şeyh Ali’nin ülke yönetimine getirilmesini teklif ettiler. Süyün-Bike teklifi kabul etmeyince, Kazan halkı ülkelerini Rus saldırıları neticesinde yakılıp yıkılmaktan kurtarabilmek için Süyün-Bike ve oğlunu Ruslara teslim etmeyi kararlaştırdılar.  Çok direnen Süyün-Bike’yi zor kullanarak ve canını yakarak tevkif ettiler. Ötemiş Giray da esir alınmıştı.

Süyün-Bike’yi Bilir misiniz?

BİRİNCİ BÖLÜM Nogay Beyi Yusuf Mirza’nın kızıdır. Çok akıllı, güzel ve alımlı bir bayandı. 1532 yılında, 15 yaşında iken Kazan Hanı Can Ali ile evlendi. Kazan'a geldiğinde Kazanlılar tarafından da çok beğenildi ve sevildi. Fakat Can Ali Han, Kazan Hanlığı için değil, Moskova Büyük Knezi olarak 1505-1533 yılları arasında hüküm süren 3. Vasili için çalıştığından nefretle anılıyordu. 1535 yılında Kazan'da Can Ali Han’a karşı isyan başladı. İsyan sırasında Can Ali öldürülünce Süyün Bike, 17 yaşında dul kaldı.

Hasbihal

Zaman zaman Türkçemiz hakkında yazılar yazıyorum diye olmalı, edebiyat fakültesi ikinci sınıf öğrencisi olduğunu belirten bir genç soruyor: ‘ Hocam, Lise öğrencisi kardeşim Hâluk , ‘de’ler mi ayrı yazılacaktı, ‘da’lar mı?’ diye sordu. Biz daha o kısmı okumadık. Siz yardımcı olur musunuz ?’

Attila İlhan’dan Çarpıcı Cümleler

Lisede Sophokles okuduk, klâsik Türk sanat mûsikîsine sövmeyi öğrettiler. Divan şiirini hor görmemizi, buna karşılık devletin yayınladığı kötü çevrilmiş batı klasiklerine körü körüne hayranlık duymamızı sağladılar. Sanki Sinan, Leonardo’dan önemsiz; Mevlâna, Dante’den küçüktü; Itrî ise Bach’ın eline su dökemezdi.

Dil Bahisleri - 15

EMİR KİPİYLE ÖZÜR DİLENİR Mİ? Magazin yazarı bayan, sert bir tenkit cümlesi kullandı. Aynı gazetenin iki yazarı ‘ Hop… Dur !’ diyerek ültimatom verdi. Bayan, ‘ Fikrimi dile getiriş biçiminin doğru olmadığını kabul ediyorum. Hepinizin zamanını aldım .’ Dedikten sonra güya özür diledi: ‘ Kusura bakmayın !’

Türk Kültüründe Nevruz

Nevruz, Farsça'da ‘ Yeni Gün ’  anlamında bir kelimedir. Türk kültüründe ise bir Bayram Günü'nün adıdır. Bütün bayramların ortak özelliği, milletin fertlerini birbirine bağlaması, sosyal bütünleşmeyi sağlaması ve millet olma şuurunun doğmasında ve gelişmesinde etkili olmasıdır. Nevruz, bu amaçların gerçekleşmesi için kutlanmaktadır.

17 Mart 2014: Rusya, Kırım’ı İlhak Etti

Çarlık Rusya ve Sovyetler Birliği döneminde Moskova yönetiminde olan Türk Yurdu Kırım Yarımadası, 1954 yılında Sovyet lider Nikita Kruşçev tarafından Ukrayna'ya bağlanmıştı. 1991 yılında yapılan referandum ile   'özerk cumhuriyet ' statüsünü aldı ve Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra da Ukrayna'ya bağlı özerk yapı olarak varlığını devam ettirdi. 1994 Budapeşte Memorandumu ile ABD, Birleşik Krallık ve Rusya Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü taahhüt etti. 1997 yılında ise Ukrayna ve Rusya arasında imzalanan anlaşma ile Rus donanmasının Sivastopol'deki varlığının müddeti uzatıldı.

Türk Kültüründe Bilmece

  Bilmece kelimesi lügatlerde; ‘ Bir şeyin özelliklerini sayarak onun ne olduğunu buldurmaya dayanan bir oyun ’ Şeklinde açıklanıyor. Bilmece kelimesinden; ‘ bilmecenin cevabını bulmak ’ anlamında:  bilmece çözmek , ‘ kapalı ve anlaşılması güç anlatımla konuşmak ’ anlamında: bilmece gibi konuşmak deyimleri oluşturulmuştur.

Mi’raç Kandili

Mi’raç; âlemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamberimize, Mekke döneminde bir gece, Yüce Yaradan'ın sonsuz kudretinin eserlerini temaşa etmesi için önce Mescid-i Aksa'ya, oradan da semâlara yaptırılan hikmet yüklü yolculuğu ifâde eder.

Tebessüm!

Babasının elinden tuttuğu küçük kız çocuğu, yolda yürürken hüzünlü bir yabancıya gülümsedi. Bu gülümseme adamın kendisini daha iyi hissetmesine sebep oldu. Bu hâl içinde, yakın geçmişte kendisine yardım eden bir dosta teşekkür etmediğini hatırladı. Hemen telefonuna uzandı, teşekkür konulu güzel bir not yolladı. Arkadaşı bu teşekkürden o kadar keyiflendi ki, her öğlen yemek yediği lokantada garson kıza yüklü bir bahşiş bıraktı.

Türk, Türk’ü Satmaz! Satmamalı…

Almazbek Atambayev, Kırgızistan Türk Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı seçildikten kısa bir süre sonra ilk resmî ziyâretini Türkiye’ye gelerek gerçekleştirdi. Samîmi ve sempatik halleriyle Türk milletinin gönlünü kazandı.

Ebû Kuhâfe

Hazret-i Ebubekir (ra)’ ın babası, İlk Müslümanlardandır ve sahâbedir. Başlangıçta oğlunun İslâmiyet’e hizmet etmesine karşı idi. Bir gün oğlu O’nu, Hazret-i Muhammed (sav) Efendimiz’in yanına götürüp tanıştırdı.

Manas Destanı

Manas Destanı Asya'da Türk yurtlarında yaşayan Türk boyları arasında 13. yüzyılda doğmuş ve gelişmiştir. Özellikle de Başkurd, Kazak ve Kırgız Türkleri, Manas Destanı'nı çok severek günümüze kadar yaşatmışlardır.